Działalność Katedry

 

  

Organizacja Katedry Histologii i Embriologii związana jest ściśle z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną. W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują dwa zakłady:

 

Zakład Histologii (kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz) w skład którego wchodzi pracownia immunohistochemiczna, biochemiczna, pracownia analizy białek i kwasów nukleinowych, laboratorium Real-Time PCR,  oraz pracownia cyfrowej analizy obrazu. W obecnej chwili pracownicy Zakładu Histologii zajmują się następującymi zagadnieniami badawczymi:

  • Analiza  funkcji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej w aspekcie farmakologicznym;
  • Wpływ leków antypsychotycznych na eskpresję  neuropeptydów regulatorowych mózgowia szczurów;
  • Neurobiochemiczne aspekty działania leków antydepresyjnych warunkach narażenia na pole elektromagnetyczne;
  • Farmakomodulacja procesu neurogenezy w mózgu dojrzałym ze szczególnym uwzględnieneim podwzgórza.

 

Zakład Cytofizjologii ( kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj ). W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Cytofizjologii działają trzy pracownie badawcze: hodowli komórek, immunohistochemiczna oraz mikroskopii elektronowej.  Aktualnie, główne kierunki badań naukowych Zakładu Cytofizjologii dotyczą:

  • badań nad ekspresją i aktywnością enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków w kontekście m.in. wpływu wieku, cyklu dobowego, indukcji i inhibicji oraz regulacji hormonalnej, w tym mających na celu poznanie mechanizmu regulacji ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz ocenę poziomu ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim;
  • medycyny regeneracyjnej, ze szczególnych uwzględnieniem roli komórek macierzystych – prowadzone są badania nad ich charakterystyką, możliwością pozyskiwania z łożyska ludzkiego oraz wykorzystania w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki toksyczne.

 

Dydaktyka:  Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z histologii dla I roku kierunku lekarskiego, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM. Katedra Histologii i Embriologii realizuje również program dydaktyczny histologii dla studentów I roku oraz z embriologii dla studentów II roku medycyny kursów anglojęzycznych. Prowadzone są także zajęcia fakultatywne w ramach przedmiotu "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach gruczołu piersiowego" studentów IV i V roku Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.