DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

 

 

 

 

 

Organizacja Katedry Histologii i Embriologii związana jest ściśle z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną.

W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują dwa zakłady:

Zakład Histologii (kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz) w skład którego wchodzi pracownia immunohistochemiczna, biochemiczna, pracownia analizy białek i kwasów nukleinowych, laboratorium Real-Time PCR,  oraz pracownia cyfrowej analizy obrazu. W obecnej chwili pracownicy Zakładu Histologii zajmują się następującymi zagadnieniami badawczymi:

- Analiza  funkcji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej w aspekcie farmakologicznym

- Wpływ leków antypsychotycznych na eskpresję  neuropeptydów regulatorowych mózgowia szczurów

- Neurobiochemiczne aspekty działania leków antydepresyjnych warunkach narażenia na pole elektromagnetyczne

- Farmakomodulacja procesu neurogenezy w mózgu dojrzałym ze szczególnym uwzględnieneim podwzgórza.

Zakład Cytofizjologii ( kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj ). W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Cytofizjologii działają trzy pracownie badawcze: hodowli komórek, immunohistochemiczna oraz mikroskopii elektronowej.  Aktualnie, główne kierunki badań naukowych Zakładu Cytofizjologii dotyczą:

- badań nad ekspresją i aktywnością enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków w kontekście m.in. wpływu wieku, cyklu dobowego, indukcji i inhibicji oraz regulacji hormonalnej, w tym mających na celu poznanie mechanizmu regulacji ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz ocenę poziomu ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim;

−    medycyny regeneracyjnej, ze szczególnych uwzględnieniem roli komórek macierzystych – prowadzone są badania nad ich charakterystyką, możliwością pozyskiwania z łożyska ludzkiego oraz wykorzystania w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki toksyczne.

 

DYDAKTYKA:  Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z histologii dla I roku Wydziału Lekarskiego SUM. Katedra Histologii i Embriologii realizuje również program dydaktyczny histologii dla studentów I roku oraz z embriologii dla studentów II roku medycyny kursów anglojęzycznych. Prowadzone są także zajęcia fakultatywne w ramach przedmiotu "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach gruczołu piersiowego" studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego.

 

Dane kontaktowe

Katedra Histologii i Embriologii

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

tel. 32 2088363, fax: 32 2526 574

e-mail: histologia@sum.edu.pl