Informacje

 

OPIEKUN KOŁA:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj

Katedra Histologii i Embriologii, budynek C-2, I pietro, pok. nr 103, tel.: 32 2088 374

  

PRZEWODNICZĄCY KOŁA:

Marcin Michalik, Lekarz stażysta, doktorant

 

UCZESTNICTWO W PRACACH KOŁA NAUKOWEGO:

  • Osoby zainteresowane działalnością w Kole Naukowym przy Katedrze Histologii i Embriologii – studenci oraz absolwenci, proszone są o kontakt z Opiekunem.
  • Do Koła mogą należeć studenci, którzy zdali egzamin z przedmiotu „Histologia z embriologią i elementami cytofizjologii”

 

Dorobek naukowy członków koła STN

PRACE PEŁNOTEKSTOWE I REFERATY ZJAZDOWE

OSIĄGNIĘCIA MIĘDZYNARODOWE

OSIĄGNIĘCIA UCZELNIANE

OSIĄGNIĘCIA KRAJOWE 

 

W ramach prac badawczych wykonywanych w Katedrze Histologii i Embiologii członkowie Koła 
mogą brać udział m.in. w:

* izolacji frakcji komórkowych,
* oznaczeniach ekspresji mRNA i białek wykonywanych techniką PCR i Western blotting,
* oznaczeniach aktywności enzymatycznych metodami biochemicznymi,
* prowadzeniu hodowli komórkowej i badaniach in vitro,
* oznaczeniach enzymatycznych metodami histochemicznymi i immunohistochemicznymi,
* ocenie uzyskanych wyników metodami densytometrycznymi.

 

Główne kierunki badań naukowych SKN:

  • Badania nad ekspresją i aktywnością enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków w kontekście m.in. wpływu wieku, cyklu dobowego, indukcji i inhibicji oraz regulacji hormonalnej – a także mechanizmem regulacji ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz oceną poziomu ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim u kobiet chorych na cukrzycę;
  • Medycyna regeneracyjna, ze szczególnych uwzględnieniem roli komórek macierzystych – prowadzone są badania nad ich charakterystyką, możliwością pozyskiwania ich z łożyska ludzkiego oraz wykorzystania w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki toksyczne.

 

GRANTY zewnętrzne:

  • Katarzyna Skowron:

Diamentowy Grant (MNiSW), pt.: Profile ekspresji genów w komórkach izolowanych z owodni łożyska ludzkiego, w warunkach hodowli na rekombinowanej lamininie 332 (w latach 2014-2017) .

  • Marcin Michalik

Diamentowy Grant (MNiSW), pt.: Różnicowanie w warunkach in vitro komórek izolowanych z owodni łożyska ludzkiego w kierunku komórek wątrobowych (realizowany od roku 2018).