COVID-19 - procedura BHP

Opracowała: Sekcja BHP

 

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. 

Wirus przenosi się drogą kropelkową:

 • bezpośrednio: zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania i mówienia,
 • pośrednio: przez skażone wydzieliną oddechową przedmioty i powierzchnie.

Najbardziej narażone są osoby w wieku powyżej 65 lat i osoby
z obniżoną odpornością i przewlekle chore (m.in. na astmę, cukrzycę, choroby serca).

Zaobserwowano, że rzadko zarażają się dzieci, a choroba może
u nich przebiegać bezobjawowo, ale w tym czasie zarażają inne osoby.

W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie, ciężki przebieg choroby występuje u ok. 15 – 20% chorych.

Aktualnie nie ma szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi.

 

Opublikowane badania z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii
i Chorób Zakaźnych wykazały, że koronawirus SARS-CoV-2 utrzymuje się:

 • do 3 godzin w powietrzu (szczególnie w małych zamkniętych pomieszczeniach np. w windzie),

 • do 3 dni na plastiku lub stali nierdzewnej,

 • do 24 godzin na kartonie,

 • do 4 godzin na miedzi.

  (Źródło: www.polskatimes.pl dostęp z dnia 22.03.2020 r.)

 Dane wskazują także, że koronawirus „żyje”:

 • 60 godzin w glebie,

 • 4 dni poza gospodarzem,

 • 7 dni w wydzielinie z drzewa oskrzelowego.

 Wrażliwość koronawirusa

Na ten moment badania wskazują, że koronawirus ginie
pod wpływem czynników w czasie:

 • w temperaturze 60oC – po 30 minutach,
 • promieniowanie UV – po 60 minutach.

Wirus inaktywuje 70% etanol
po 10 minutach – czyli po zdezynfekowaniu rąk lub powierzchni wirus znika
dopiero po takim czasie!

 

Objawy koronawirusa

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. 

 • Najczęściej występujące objawy:
 • gorączka,
 • suchy kaszel,
 • zmęczenie.

Rzadziej pojawia się:

 • ból mięśni,
 • ból gardła,
 • biegunka,
 • zapalenie spojówek,
 • ból głowy,
 • utrata smaku lub węchu,
 • wysypka skórna,
 • lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

Poważne objawy:

 • trudności w oddychaniu lub duszności,
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej,
 • utrata mowy lub zdolności ruchowych

Objawy pojawiają się średnio po 5–6 dniach od zakażenia wirusem, mogą jednak wystąpić dopiero po 14 dniach.

 Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce używając mydła i wody lub używaj płynów na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk (minimum 60%);

 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta zgiętym łokciem lub jednorazową chusteczką, którą po użyciu wyrzuć natychmiast do zamkniętego kosza i umyj ręce wodą i mydłem, a jeśli nie masz do nich dostępu, użyj płynu na bazie alkoholu;

 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust, szczególnie w miejscach publicznych;
 • Zachowaj bezpieczny dystans społeczny (2 metry), szczególnie z tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę;

 • Nie podawaj dłoni na powitanie;
 • Unikaj miejsc, w których przebywa wiele osób.

 Umyj ręce

 • po kaszlu lub kichaniu,
 • podczas opieki nad chorym,
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • kiedy ręce są widocznie zabrudzone.

Pamiętaj, że koronawirus przenosi się na:

 • klamkach,
 • przyciskach,
 • powierzchniach płaskich,
 • w windzie,
 • telefonach itp.

 

Środki bezpieczeństwa dotyczące uczestnictwa w zajęciach – informacje ogólne

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które wykazują objawy infekcji, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.
 • Studenci biorący udział w zajęciach przed przyjściem/przyjazdem na Uczelnię zobowiązani są we własnym zakresie dokonać pomiaru temperatury i w przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni) pozostać w domu, informując o tym telefonicznie lub mailowo właściwy Dziekanat.
 • Studenci biorący udział w zajęciach oraz osoby prowadzące zajęcia powinni wejść na teren Uczelni w maseczce i bezwzględnie zdezynfekować ręce.
 • Na terenie Uczelni uczestnicy zajęć zobowiązani są zakrywać usta i nos. Osoba prowadząca zajęcia może zdecydować o zdjęciu maseczek przez uczestników zajęć po wejściu na salę i zajęciu miejsc siedzących (biorąc pod uwagę rodzaj wykorzystywanego podczas zajęć sprzętu, konieczność zachowania dystansu pomiędzy osobami min. 1,5 m itp.).
 • Na terenie Uczelni należy unikać tworzenia się grup studentów biorących udział w zajęciach oraz osób prowadzących zajęcia, zarówno przed zajęciami, w ich trakcie i po zakończeniu zajęć.
 • Czekając na wejście do sali, a także na przerwach między zajęciami studenci biorący udział w zajęciach oraz osoby prowadzące zajęcia, zobowiązani są do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób (co najmniej 2 m) oraz zakrycia ust i nosa.
 • Administrator budynku zobowiązany jest do ustawienia krzeseł z zachowaniem odległości między osobami siedzącymi 1,5 m (w tym w salach, na korytarzach, częściach ogólnodostępnych). Gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia, należy oznakować siedziska, z których nie można korzystać.
 • W pomieszczeniach, w których będą się odbywać zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci biorący udział w zajęciach oraz osoby prowadzące zajęcia.
 • Wchodząc na salę studenci biorący udział w zajęciach oraz osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są zdezynfekować ręce (zgodnie z obowiązującą procedurą dezynfekcji rąk).
 • Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 • We wskazanym miejscu, gdzie studenci biorący udział w zajęciach oraz osoby prowadzące zajęcia pozostawiają swoje rzeczy osobiste, może jednoczasowo przebywać jedna osoba lub więcej, pod warunkiem zachowania środków bezpieczeństwa tj. 2 m odstępu między osobami oraz zakrycia nosa i ust.

 • Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do dezynfekcji przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.
 • Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są regularnie wietrzyć salę przynajmniej co 1 godzinę, a jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają, okna winny być uchylone przez cały czas.
 • Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są, po zakończeniu swoich zajęć, opuszczając salę, pozostawić w niej otwarte okna, celem przewietrzenia pomieszczenia (uwzględniając warunki atmosferyczne).

 Zasady ochrony indywidualnej 

 • Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować dystans społeczny minimum 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 • Uczelnia udostępnia maseczki, środki do dezynfekcji rąk w salach, w których prowadzone są zajęcia, a w pracowniach komputerowych dodatkowo rękawiczki jednorazowe.
 • Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego dystansu/odstępu od innych osób.

 • Po zakończonych zajęciach należy wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki do wyznaczonych i opisanych koszy na śmieci z napisem: „ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKI, RĘKAWICZKI)”.
 • Administrator budynku zobowiązany jest do wyznaczenia w każdym budynku pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę, w przypadku wystąpienia u niej objawów chorobowych. Pomieszczenie należy wyraźnie oznakować „Izolatorium” i wyposażyć m.in. w płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i telefon.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u studentów biorących udział
w ćwiczeniach, zajęciach praktycznych
i zajęciach komputerowych.

 • Jeżeli student biorący udział w zajęciach przejawia niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zakażenie COVID-19, osoba prowadząca zajęcia podejmuje decyzję o niezwłocznym odsunięciu go od zajęć, odizolowaniu w przygotowanym, wyznaczonym pomieszczeniu oraz informuje Kierownika jednostki organizacyjnej o powyższym.
 • Z osobą odizolowaną, przebywającą w Izolatorium należy utrzymywać stały kontakt np. poprzez rozmowę telefoniczną.

Kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia niezwłocznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w zależności od miejsca prowadzonych zajęć: 

 • w Katowicach (tel. alarmowe: 698 498 030, 660 686 917, 504 559 608, 604 868 095, e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl) lub
 • w Gliwicach (tel. alarmowe: 666 227 205; 882 456 230; 32 338 05 10; 32 338 05 11; e-mail: psse.gliwice@pis.gov.pl ) lub
 • w Sosnowcu (tel. alarmowe: 32 266-28-23, 32 266-28-24, 32 266-55-38, 500 060 599, e-mail: psse.sosnowiec@pis.gov.pl) lub
 • w Bytomiu (tel. alarmowe: 32 397-66-66, e-mail: ppis@psse.bytom.pl).

PSSE ustala sposób postępowania i wydaje zalecenia.

 • W stosunku do osób, które miały kontakt z osobą odizolowaną należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi podczas zgłoszenia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Kierownik jednostki organizacyjnej sporządza listę osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), z którymi osoba odizolowana miała kontakt na Uczelni.
 • W sytuacji nagłego pogarszania się stanu zdrowia osoby odizolowanej należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Po opuszczeniu pomieszczenia Izolatorium przez osobę odizolowaną pomieszczenie wraz z wyposażeniem należy zdezynfekować a obszar, w którym się poruszała należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 UWAGA!

Studenci mają obowiązek używania maseczek na terenie całej Uczelni.

W trakcie zajęć w pracowniach komputerowych
dodatkowo należy założyć rękawiczki jednorazowe.

 

 

Myj ręce przez co najmniej 30 sekund! 

 

 

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić:

 • Dbaj o swoją odporność;
 • Odżywiaj się zdrowo i nawadniaj organizm;
 • Wysypiaj się;
 • Często odkażaj swój telefon;
 • Zachowaj spokój;
 • Korzystaj ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł wiedzy – w Internecie znajdziesz informacje na gov.pl/koronawirus i gis.gov.pl 

 

Najnowsze wytyczne w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001506/O/D20201506.pdf

w § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 uosób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny”.

  PAMIĘTAJ!!!

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów – pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej komunikacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ(chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent – również Ty – może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

  

Kwarantanna

 

NIE KŁAM RATOWNIKOM!!

BĄDŹ SZCZERY!
Od tego, czy powiesz prawdę, zależy zdrowie i życie wielu osób!
Ratownik po kontakcie z osobą zakażoną zostaje poddany kwarantannie i nie może udzielać pomocy. To samo dotyczy personelu szpitalnego.

 

Problem hejtu na pewno jest Wam znany tak jak zapewne spotkaliście się z dyskryminacją, wykluczeniem i zastraszaniem w życiu prywatnym lub w środowisku pracy.
W dobie pandemii problem ten nasilił się, dotykając całych grup zawodowych: medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodzin.
Celem akcji „Pracuję, nie hejtuję” jest zwrócenie uwagi na poważny problem społeczno-psychologiczno-prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych.

 Podstawy prawne:

 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia - Triaż w szpitalach niezakaźnych z dnia 04.04.2020 r;
 • Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 06.04.2020 r.;
 • Zestawienie na podstawie aktualnych zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zasady przedstawione w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 r.);
 • „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” z dn. 18.05.2020 r.);
 • Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni - Wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.09.2020r.
 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms;
 • Serwis Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl/koronawirus
 • Główny Inspektorat Sanitarny www.gis.gov.pl
 • Ministerstwo Zdrowia www.gov.pl/zdrowie
 • PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego www.pzh.gov.pl
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy www.ciop.pl

Wykorzystane zostały także grafiki publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych wymienionych instytucji.